Characters Brave 10 Saizō Kirigakure Isanami Anastasia Jinpachi Nezu Sasuke Sarutobi Rokuro Unno Benmaru Yuri Kamanosuke Kakei Juzou Miyoshi Seikai Nyudo Iga's League of Five Hanzo Hattori Byakugun Kaiyo Kuchiba Anastasia Feudal Lords Yukimura Sanada Masamune Date Mitsunari Ishida Hanegetsu Naoe Universe Music Seirei Hirai Adeosu Galleries Masamune Date/Image Gallery Benmaru/Image Gallery Yuri Kamanosuke/Image Gallery Sanada Yukimura/Image Gallery Episode Guide Brave 10 Manga